Monday, August 4, 2014

Happy Birthday: President Barack Obama Turns 53!

 photo obamabirthday_zpsc54e3d69.png 

Today, President Obama, celebrated his 53rd birthday!

No comments: